دسته: دل نوشت

عشق بود؛نبود؟

جدید بود، نبود؟! عجیب بود، نبود؟! پُر حرف بود، نبود؟! حسِش شدید بود، نبود؟! از عشق بود، نبود؟! کُل شهر خاکستری، بالا سر من رنگین…